Tag: ungulate

7 photos found

Mountain Goat Standing in Trees
Mountain Goat Standing in Trees
Mountain Goat Standing in Trees
Mountain Goat Standing in Trees
Mountain Goat Standing in Trees
Mountain Goat Standing in Trees
Bull Elk Silhouette on Ridge